සිත පිළිබඳව ප්‍රඥාවෙන් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා