කාමච්ඡන්ද නීවරණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close