කාමච්ඡන්දය නිරෝධ කරන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close