බාහිර කාමච්ඡන්දය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close