සංඥා උපාදානස්කන්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close