පංචස්කන්ධයේ අදීනව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close