පංචස්කන්ධයේ අසාරත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close