සත්වත්වයෙන් මිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close