නිවන් මගසීලය දුසිරිතට වැටීමට හේතුව

දුසිරිතට වැටීමට හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close