නිවන් මගසීලය දුක්ඛ සත්‍යය

දුක්ඛ සත්‍යය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close