විඤ්ඤාණ මායා දර්ශනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා