නිවන් මගරහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා අවිද්‍යාවෙන් ගොඩනැගුනු විඤ්ඤාණය

අවිද්‍යාවෙන් ගොඩනැගුනු විඤ්ඤාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා