විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා