පටිච්චසමුප්පාදය හේතු ඵල න්‍යාය

හේතු ඵල න්‍යාය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා