පටිච්චසමුප්පාදය සෘතු විපර්යාසය

සෘතු විපර්යාසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close