භාවනාවසමාධි සමාධිය මගින් මානසිකත්වය හුරුකිරීම

සමාධිය මගින් මානසිකත්වය හුරුකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close