භාවනාවසමාධි ධ්‍යාන මගින් කායිකත්වය හුරුකිරීම

ධ්‍යාන මගින් කායිකත්වය හුරුකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close