නිවන් මගරූපස්කන්දය ධාතු අවස්ථාව

ධාතු අවස්ථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close