නිවන් මගරූපස්කන්දය ධාතු අවස්ථාව 42

ධාතු අවස්ථාව යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close