නිවනට අදාල කරුනු භව නිසා ජාති පහලවෙමේ උදාහරණය

භව නිසා ජාති පහලවෙමේ උදාහරණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close