නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය උපමා තුලින් ධර්මය දැකීම

උපමා තුලින් ධර්මය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා