නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය රූපය පෙණ පිඩක් සේ දැකීම

රූපය පෙණ පිඩක් සේ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා