නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය දියබුබුලලේ අසාරත්වය

දියබුබුලලේ අසාරත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා