නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය වේදනා දියබුබුලක් සේ දැකීම

වේදනා දියබුබුලක් සේ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා