නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය මිරිඟුවේ අසාරත්වය

මිරිඟුවේ අසාරත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා