නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය කෙසෙල් කඳේ අසාරත්වය

කෙසෙල් කඳේ අසාරත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා