නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය සංඛාර කෙසෙල් කඳක් සේ දැකීම

සංඛාර කෙසෙල් කඳක් සේ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා