නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය විඤ්ඤාණ මායාවක් සේ දැකීම

විඤ්ඤාණ මායාවක් සේ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා