දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද පන්සිල් සහ පංච ශික්ෂා

පන්සිල් සහ පංච ශික්ෂා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close