ත්‍රිවිධ රත්නය තෙරුවන් කෙරෙහි ප්‍රසාදය

තෙරුවන් කෙරෙහි ප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close