ත්‍රිවිධ රත්නය මුලක අවස්ථාව සහ පසුව භාවනාව

මුලක අවස්ථාව සහ පසුව භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close