අභිධර්මයචිත්තය මනෝ මනායතනං

මනෝ මනායතනං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා