අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත හෘද රුපයේ ආයුස

හෘද රුපයේ ආයුස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close