අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත පරිවර්තන සහ පරිභ්‍රමණය

පරිවර්තන සහ පරිභ්‍රමණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close