අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත චිත්තක්ෂණ 17

චිත්තක්ෂණ 17 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close