අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත උප්පාද, තිථි, භංග

උප්පාද, තිථි, භංග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close