අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත අනුබද්ධ ආධාරක චිත්ත විදි

අනුබද්ධ ආධාරක චිත්ත විදි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close