අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විඤ්ඤාණ හටගැනීම

විඤ්ඤාණ හටගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close