දාන කථාදාන සමාජ සම්මත කඩනොකිරිම

සමාජ සම්මත කඩනොකිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close