දාන කථාදාන සම්ප්‍රදාය නිසා පවු කරගැනීම වැළැක්වීම

සම්ප්‍රදාය නිසා පවු කරගැනීම වැළැක්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close