ඥාන සම්පයුත්ත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා