දන් දියයුත්තේ කාටද යනු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close