කායානුපස්සනාව වැඩෙන දහම් සිතිවිලි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close