කය ලෙස උපමා සසදා බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close