භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව මල්ලක ඇති දේ බලන ආකාරයට ශරීරය බැලීම

මල්ලක ඇති දේ බලන ආකාරයට ශරීරය බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close