භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව චිත්තරුප මැවීම

චිත්තරුප මැවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close