භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව පරමාර්ථ ගැඹුරු තථ පංචකය

පරමාර්ථ ගැඹුරු තථ පංචකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close