භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව ඵලය නිරෝධ කිරීමට හේතු නිරෝධය

ඵලය නිරෝධ කිරීමට හේතු නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close