නිවන් මගදහම් සාකච්ඡා කිරීම මනස යොමු කර අරමුණු කිරීම

මනස යොමු කර අරමුණු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close