භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව දුකට හේතු වන දහම් දැකීම

දුකට හේතු වන දහම් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close