භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව ජීවිතයේ එදිනෙදා කරන හොද නරක

ජීවිතයේ එදිනෙදා කරන හොද නරක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close